ALGEMENE VOORWAARDEN – ROTARY

Het “Rotary Club Management System” hierna “Polaris’’ of ‘’platform’’genoemd , met als voorganger HARMONY, is een initiatief van:  

Association Média du Rotary Suisse- Liechtenstein (hierna, “AMR”)
c/o Juris Treuhand AG
Industriestrasse 47
6304 Zug
SWITZERLAND
+41 (0)43 299 66 25
info@rotary.ch

 

1  Algemene voorschriften en bepalingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt begrepen:

Rotary International’’: De centrale organisatie van de Rotary die verantwoordelijk is voor de logistieke en structurele steun aan de districten en clubs;

Rotary”: De Rotary en Rotaract clubs die onder de bevoegdheid vallen van de districten die Polaris gebruiken (hierna “Rotary” en “Wij”);

Rotaryclub” : omvat alle Rotary en Rotaract clubs  

Gebruiker”: Elk lid (inbegrepen, desgevallend, het kandidaat-lid of elk ander uitgenodigd niet-Rotarylid) van een Rotary/Rotaract club of Rotarydistrict dat ingeschreven is op het Polaris-platform en dat dus een recht tot gebruik werd verleend;  

Gebruikersprofiel”: Elk profiel van een Gebruiker op het RCMS-platform;


Privacy beleid”: Document ter beschikking op onze website, met weergave van alle informatie betreffende uw persoonlijke gegevens en het gebruik dat daarvan gemaakt wordt door Rotary.  

Het gebruik van onze diensten gaat steeds gepaard met de rechten en plichten vermeld in deze Algemene Voorwaarden (hierna: de “Voorwaarden”). De verwijzing naar deze Voorwaarden omvat impliciet ook een verwijzing naar het Privacy Beleid. Geen enkele afwijking aan deze Voorwaarden wordt toegelaten. Er zal niet kunnen worden afgeweken van deze Algemene Voorwaarden, tenzij dit wederzijds werd overeengekomen en de genoemde afwijkingen werden bevestigd in geschrifte. Deze specifieke beschikkingen zijn slechts toepasselijk op dat deel waarvan zij afwijken. De andere beschikkingen van de Voorwaarden blijven in elk geval van toepassing.

De huidige Voorwaarden zijn toepasselijk zowel voor Rotary als voor de Gebruiker. U wordt beschouwd als Gebruiker van zodra u de dienst gebruikt, ongeacht of u al dan niet vooraf ingeschreven bent. Vanaf het loutere gebruik van de dienst wordt u verondersteld de definitieve en exclusieve toepassing van de huidige Voorwaarden uitdrukkelijk te hebben erkend en aanvaard. Vergewis u er dus van dat u ze gelezen en begrepen hebt en dat u alle termen begrijpt. Rotary behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de huidige Voorwaarden te wijzigen. De Gebruiker zal altijd ingelicht worden over eender welke wijziging.


2  Doelstellingen van Polaris

Met Polaris wil Rotary een doorgedreven informatisering verder zetten voor het beheer van de leden van de Rotaryclubs en districten die gebruik maken van Polaris en de informatieverstrekking voor en door de leden te intensifiëren. De AMR is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitbating van dit platform.

Polaris vervult in de eerste plaats een essentiële rol in de organisatie van de clubs en districten door middel van verschillende functies, zoals een agenda van de evenementen, een beheersysteem van de vergaderingen, een beheersysteem van de documenten voor de rapporten van vergaderingen, enz. Polaris levert bijgevolg Content Management System (CMS), een soort virtuele werkruimte die de Gebruikers toelaat om inhoud toe te voegen, te wijzigen of zelfs te verwijderen.

Bovendien fungeert Polaris als verbindingsteken tussen de clubs en lokale districten enerzijds, en de nationale organisatie van Rotary anderzijds. Het platform laat toe de archieven van de leden te beheren, toegankelijk voor de gemandateerde leden zoals de leden van Rotary. Dit ledenbestand waarborgt een efficiënte communicatie tussen de leden en tussen de leden en hun clubs, districten of de centrale nationale organisatie van Rotary. U zal alle informatie betreffende het verzamelen van uw persoonlijke gegevens terugvinden in ons privacy beleid.  

Dit ledenbestand laat toe aan Rotary om haar taken op een meer efficiënte wijze uit te voeren. Rotary zal derhalve het platform gebruiken voor de verspreiding van algemene berichten en het Jaarboek. Rotary zal zich niet moeten beperken tot bovengenoemde toepassingen, maar zal slechts gebruik maken van de databank voor de taken die haar zijn toegewezen.

Tenslotte maakt Polaris de brug tussen de clubs en lokale districten enerzijds, en Rotary International anderzijds. Het lidmaatschap bij een club impliceert automatisch de uitwisseling van gegevens met Rotary International.

De bovengenoemde doelstellingen en functionaliteiten van Polaris kunnen op elk ogenblik worden aangepast en/of vervolledigd door Rotary..

3  Toegang en recht tot gebruik van Polaris

3.1 Toegang en inschrijving

De toegang tot het Polaris-platform is gedeeltelijk open voor elke internetgebruiker. De login voor bijvoorbeeld de toegang tot de gegevens van de leden is beperkt voor de vooraf ingeschreven Gebruikers. Elk lid van een Rotaryclub heeft in principe het recht om zich in te schrijven op Polaris.

De inschrijving op het platform omvat het aanmaken van een uniek en gepersonaliseerd Gebruikersprofiel. Elke Rotaryclub benoemt een verantwoordelijke belast met de toegang en de inschrijving van zijn leden tot Polaris. Deze verantwoordelijke is belast met het toewijzen van de noodzakelijke gegevens zoals de naam van de Gebruiker, zijn/haar e-mail adres en zijn of haar toegangscode.

Het recht tot gebruik wordt toegekend op een niet-exclusieve en een niet-overdraagbare manier aan elke ingeschreven Gebruiker.

Als algemene regel, wordt dit recht tot gebruik verleend voor de duur van lidmaatschap bij Rotary.

Het recht tot gebruik eindigt automatisch bij de opzegging van het lidmaatschap bij een Rotaryclub. Bovendien kan het recht op gebruik op elk ogenblik, en ongeacht het in standhouden van het lidmaatschap bij Rotary, tijdelijk of definitief worden geschorst wanneer de Gebruiker handelt in overtreding met de huidige Algemene Voorwaarden, handelt in overtreding met andere uitdrukkelijk voorziene bepalingen, handelt in overtreding met de wetgeving die van kracht is en/of in strijd met de goede trouw die verwacht wordt vanwege elke Gebruiker. Deze opschorting kan plaats hebben zonder enige voorafgaande verwittiging of ingebrekestelling. Tenslotte kan Rotary op elk ogenblik en unilateraal beslissen tijdelijk het platform uit te schakelen, te beperken of er een einde aan te stellen indien dit nodig blijkt om een goede functionering en de veiligheid van het Polaris-platform te verzekeren. Deze unilaterale opschorting geeft nooit aanleiding tot eender welke vorm van schadevergoeding.

Elk Gebruikersprofiel is altijd strikt persoonlijk en heeft een vertrouwelijk karakter. Het is in elk geval verboden een sessie te openen op het Gebruikersprofiel van een andere Gebruiker. De Gebruiker mag zijn Gebruikersprofiel niet overdragen aan een derde. Bovendien is elke Gebruiker eraan gehouden om de vertrouwelijkheid van zijn Gebruikersprofiel te vrijwaren, bijvoorbeeld door de keuze van een wachtwoord. Er wordt de Gebruikers aanbevolen om de noodzakelijke voorzichtigheid in elke situatie waar hun toegangsgegevens aan derden worden of kunnen worden geopenbaard in acht te nemen. Elke Gebruiker die een overtreding vaststelt van de vertrouwelijkheid van zijn of haar profiel, is verplicht hiervan Rotary te verwittigen opdat de nodige correctieve maatregelen zouden genomen worden.

Wij hechten veel belang aan het onderscheidingsvermogen van onze Gebruikers, onder meer van onze minderjarige Gebruikers. Daarom oordelen wij dat u de minimumleeftijd van vijftien (15) jaar moet bereikt hebben om toegelaten te worden tot het gebruik van Polaris.

3.2 Gebruikersprofiel

De eerste vereiste voor het recht op gebruik van Polaris is het aanmaken van een Gebruikersprofiel. Dit Gebruikersprofiel omvat in hoofdzaak alle gegevens die nodig zijn van de Gebruikers, maar kan nadien door Rotary, de Gebruiker zelf of elke derde en/of gemandateerde Gebruiker worden vervolledigd. Voor wat betreft de verwerking van de persoonlijke gegevens, verwijzen wij bij deze naar ons Privacy beleid.

Elke Gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van het feit dat Polaris toegang verleent aan bepaalde andere gebruikers van zijn of haar Gebruikersprofiel en van de bijkomende verstrekte informatie. De Gebruiker zelf is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor eventuele toevoegingen, wijzigingen, verbeteringen, verwijderingen, enz. van zijn of haar gegevens. Elke toevoeging van inhoud aan het platform zal gebeuren op risico en rekening van de Gebruiker. Elke Gebruiker is verantwoordelijke voor de volledigheid, de nauwkeurigheid en de waarheid van de inlichtingen die worden meegedeeld op het platform. Rotary is niet verplicht om de inlichtingen in dit verband na te gaan.

Elke Gebruiker beschikt bijgevolg over de nodige middelen om wijzigingen aan te brengen teneinde de verspreiding van foutieve gegevens te verhinderen. Indien dit eventueel onvoldoende blijkt, kan de Gebruiker, eenmaal aangesloten, tevens deels de zichtbaarheid van zijn of haar gegevens beperken door wijzigingen aan te brengen aan de ‘privacy settings’ (parameters van vertrouwelijkheid). Tenslotte heeft Rotary alle nodige maatregelen getroffen om, indien nodig, de toegang tot bepaalde delen van het platform te reserveren voor gemandateerde Gebruikers (beheerders).

Tot besluit, de Gebruiker is de enige volledige verantwoordelijke van enige inhoud die hij/zij levert op het platform, hierin begrepen de nauwkeurigheid, de volledigheid, de toe-eigening en het bijhouden van de gegevens. Niettemin behoudt Rotary zich het recht voor om alle vormen van ongepaste inhoud te verwijderen, en past vanuit dit standpunt een ruime discretionaire bevoegdheid toe in het licht van de objectieven van Polaris. Indien de Gebruiker expliciet de toelating verleent aan andere Gebruikers om de volledige inhoud van zijn profiel te raadplegen, kan Rotary niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen ervan.

4  Verantwoordelijkheid van de Gebruiker

Elke Gebruiker verbindt er zich toe om slechts gebruik te maken van Polaris in het kader van de doelstellingen van dit platform, zoals is vastgesteld in de huidige Algemene Voorwaarden. De Gebruiker verbindt er zich toe slechts te goeder trouw gebruik te maken van het recht dat hem is toevertrouwd. Als gevolg daarvan zal hij zijn gebruikersprofiel niet kunnen gebruiken voor onwettige handelingen, met inbegrip van het plegen van strafbare feiten

De Gebruikers dienen zich te onthouden van elke daad die de algemene toegang tot het platform zou kunnen belemmeren en/of de veiligheid en de betrouwbaarheid van het platform in het gedrang zou kunnen brengen. De Gebruiker verbindt er zich toe om geen enkele manipulatie uit te voeren die een onredelijke last zou kunnen opleggen aan de infrastructuur van het Polaris-platform.

De Gebruiker is alleen verantwoordelijk voor elk virus of schadelijk bestand welke hij/zij toevoegt aan het Polaris-platform. Elke overtreding op deze bepaling zal gemeld moeten worden aan Rotary.

Elke Gebruiker is persoonlijk en individueel verantwoordelijk voor elke inhoud die hij/zij toevoegt aan het platform. Bijgevolg zal de Gebruiker er moeten over waken dat deze inhoud niet strijdig wezen met de openbare orde of de goede zeden, met de van kracht zijnde wetgeving, met de rechten van derden en andere Gebruikers, met de “regels van normaal gedrag” en geen schending betekent van de rechten op intellectuele eigendom van derden. Onder regels van normaal gedrag wordt begrepen, het zich onthouden van leugenachtige, kwaadaardige of discriminerende gedragingen. Bovendien is Rotary niet gehouden tot het a priori nagaan van de juistheid van de verstrekte informatie..

De Gebruikers zijn tevens gehouden aan het eerbiedigen van de rechten van de andere Gebruikers. Het is verboden aan elke Gebruiker om op systematische wijze de inhoud of de inlichtingen van andere Gebruikers te verzamelen. Elke Gebruiker moet zich tevens onthouden van door Rotary International niet toegelaten publicitaire berichten en van elke vorm van onwettelijke of door Rotary International niet toegelaten marketing via Polaris..

De Gebruiker zal zich moeten onthouden van elke daad die indruist tegen deze Algemene Voorwaarden of die indruist tegen het te goeder trouw gebruiken van het Polaris-platform. Rotary zal in geen enkel geval verantwoordelijk kunnen gesteld worden  voor dergelijke daden noch schadebedingen welke deze zouden kunnen veroorzaken aan derden of aan andere Gebruikers

Elke vorm van onwettig gedrag geeft aanleiding tot sancties tegenover de Gebruiker. Rotary behoudt zich een ruim discretionair recht voor om de noodzakelijke redelijke maatregelen te nemen, inbegrepen de mogelijkheid tot onmiddellijke en zonder enige vormvereiste opschorting van het recht op gebruik dat werd toegestaan aan de Gebruiker. Bovendien kan Rotary de nodige rechtelijke of andere stappen ondernemen voor het bekomen van een vergoeding voor de geleden schade. .
 

5  Verantwoordelijkheid van Rotary

Rotary verplicht er zich toe om alle nodige technische en juridische maatregelen te nemen nodig om de goede werking en de veiligheid van het platform te verzekeren. Rotary getuigt van een realistische houding betreffende haar platform en bepaalt uitdrukkelijk bij deze dat haar verantwoordelijkheid niet kan worden ingeroepen in de in deze nota opgenomen gevallen. Polaris is ter beschikking gesteld “AS IS” of “in de staat waarin het zich bevind”. Elke Gebruiker is bewust van het feit dat hij of zij het platform gebruikt op eigen risico en gevaar.

Bijgevolg kan Rotary niet waarborgen dat haar platform toegankelijk zal zijn op elk ogenblik, noch dat geen enkele onderbreking of storing van de dienst zou kunnen optreden. Desgevallend, zal Rotary naar best eigen vermogen het probleem trachten op te lossen zonder onnodige vertraging. Rotary kan daarom niet verantwoordelijk worden gesteld voor eender welk type rechtstreeks of onrechtstreeks geleden schade, ten gevolge van dergelijke onderbrekingen of storingen.

Rotary kan daarenboven niet verantwoordelijk worden gesteld voor de daden van Gebruikers en derden, zijnde het al dan niet onwettelijk en/of onrechtmatig gebruik van het platform. Niettegenstaande alle redelijke maatregelen van preventie, is het niet ondenkbaar dat de gegevens van de Gebruikers het voorwerp zouden zijn van verliezen, diefstallen, niet toegelaten toegangen, niet toegelaten wijzigingen of eender elke andere schadelijke daad. Rotary kan daar niet verantwoordelijk voor worden gesteld.

Het is mogelijk dat het platform links bevat naar andere websites, beheerd door derden. Deze websites zijn totaal onafhankelijk van Polaris en het feit dat deze sites vermeld worden, betekent geenszins dat Rotary deze goedkeurt of aanbeveelt. Aangezien Rotary geen enkele impact heeft op inhoud noch technische implemenaties van deze websites, kan Rotary niet verantwoordelijk worden gesteld voor eender welke directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik van deze externe websites.  

Rotary kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud die op Polaris wordt geplaatst en/of gepubliceerd door Gebruikers.

 

6  Prijs

Het gebruik van het platform wordt gefactureerd door de AMR vanuit Zwitserland naar de verschillende districten in functie van het aantal clubs die zij herbergen en volgens een vaste som per club en per jaar.

De wijze waarop de districten factureren aan de clubs of aan de leden is verschillend naar het geval.

De betaling gebeurt nu per bankoverschrijving, maar zal in de toekomst eventueel kunnen worden uitgevoerd op de Polaris-site.
 

7  Intellectuele eigendom

Polaris omvat gegevens en bestanden van Rotary, van Gebruikers en van derden, die beschermd zijn door de wetgeving die van kracht is betreffende de rechten van intellectuele eigendom. Onder rechten van intellectuele eigendom wordt begrepen, de auteursrechten, het recht op merken, het recht op tekeningen en modellen, het recht op databanken en eender welk ander recht (van intellectuele eigendom) dat van kracht is.  

Het gebruik van Polaris betekent op geen enkele wijze een afstand van genoemde rechten van intellectuele eigendom in hoofde van de Gebruiker. Het gebruik van de gegevens en beschermde bestanden beperkt zich tot het algemene objectief van Polaris zoals beschreven in de huidige Algemene Voorwaarden.  

De Gebruiker die een inhoud toevoegt aan Polaris verklaart uitdrukkelijk dat hij/zij beschikt over de intellectuele eigendomsrechten of over de noodzakelijke toelating. Voor elke inhoud onderworpen aan de rechten van intellectuele eigendom, verleent de Gebruiker aan Rotary de toelating tot gebruik van deze inhoud in het kader van Polaris, een niet- exclusieve, overdraagbare, vrij van heffingen en wereldwijde licentie..

Deze licentie eindigt niet automatisch bij het beëindigen van het recht op individueel gebruik, wat dus betekent dat de inhoud in principe zichtbaar blijft voor Rotary en de Gebruikers. Rotary verbindt er zich toe een einde te stellen aan deze licentie op individueel en schriftelijk verzoek van eender welke vorige Gebruiker van Polaris. Deze verbintenis impliceert de verwijdering van de inhoud die daarna niet meer zichtbaar zal zijn voor andere Gebruikers.

Elke gebruiker zich zal onthouden van elke inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten met uitzondering van de gevallen waar een toelating werd toegestaan. In elk geval, zal de Gebruiker de vermeldingen en/of notificaties betreffende intellectuele eigendomsrechten ongewijzigd moeten laten.
 

8  Privéleven en verwerking van de persoonlijke gegevens

8.1 Algemeenheden

De persoonlijke gegevens geleverd door de Gebruiker worden verzameld en behandeld door Rotary. Rotary verzekert aan haar Gebruikers dat zij de grootste aandacht besteedt aan de bescherming van hun privéleven en van hun persoonlijke gegevens, al dan niet gevoelige data, en verbindt er zich toe om hieromtrent steeds op een duidelijke en heldere manier te communiceren. Rotary verbindt er zich toe de toepasselijke wetgeving terzake te eerbiedigen, in het bijzonder de GDPR/AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). U zal meer informatie betreffende de verwerking van uw persoonlijke gegevens terugvinden in het Privacy Beleid.

Rotary behandelt de persoonsgegevens zolang als nodig voor de uitvoering van haar taak. Vanaf het ogenblik waarop de Gebruiker beslist om de dienst niet meer te gebruiken, zal Rotary een einde moeten stellen aan elke verwerking van gegevens van persoonlijk karakter, tenzij die nodig zijn voor het verwijderen of het terugsturen van de gegevens aan de Gebruiker.

Rotary moet de Gebruiker in de mate van het mogelijke bijstaan in het vervullen van zijn verplichting om gevolg te geven aan de aanvragen tot uitoefening van de rechten van de betroffen personen: recht op toegang, rectificatie, verwijdering, oppositie, recht op beperking van de verwerking, recht op de draagbaarheid van de gegevens, recht om niet het voorwerp te zijn van een individuele geautomatiseerde beslissing (inbegrepen profilering). Rotary International bewaart bepaalde gegevens van een overleden lid of een lid dat Rotary verlaten heeft, zoals bijvoorbeeld zijn/haar naam, voornaam en geboortedatum, als elementaire informatie van (ex) leden.

Het is aan Rotary toegelaten om een of meer kopijen en/of back-ups te maken van de persoonsgegevens. Deze gegevens genieten van dezelfde bescherming als de oorspronkelijke gegevens.

Rotary behoudt in geschrifte een register van de verwerkingsactiviteiten uitgevoerd voor de Gebruiker. Dit register kan een elektronische vorm aannemen. Het moet alle inlichtingen bevatten bedoeld in artikel 30.2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Rotary waarborgt dat de toegang van haar personeel tot de gegevens met persoonlijk karakter, beperkt zal worden tot wat noodzakelijk is voor een vlotte operationele werking. Het personeel van Rotary en de Rotariërs zijn bovendien onderworpen aan de confidentialiteitsverplichting betreffende de verwerking van de persoonsgegevens. Rotary verbindt er zich toe haar personeel in te lichten betreffende de wetgeving over het privéleven en over de details van het contract..

8.2 Vertrouwelijkheid

Krachtens GDPR, is Rotary gehouden tot een geheimhoudingsverplichting betreffende de persoonsgegevens die behandeld werden in het kader van de goede werking. Deze geheimhoudingsverplichting wordt op dezelfde wijze toegepast voor het personeel van Rotary alsmede voor de eventuele verdere onderaannemers en hun eigen personeel.

Deze geheimhoudingsverplichting wordt van kracht vanaf de indienststelling van de opslag van gegevens van de Gebruiker door Rotary..

Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing wanneer Rotary verplicht wordt de persoonsgegevens mee te delen aan de controle-autoriteit, krachtens een wettelijke beschikking of een gerechtelijke beslissing, of wanneer de informatie reeds bekend is voor het publiek, of wanneer de communicatie van de persoonsgegevens toegelaten werd door de Gebruiker.

8.3 Vertouwelijkheidsmaatregelen

Krachtens GDPR, verbindt Rotary zich ertoe om technische en organisatorische maatregelen te treffen (hierna “de vertrouwelijkheidsmaatregelen”) bestemd om de persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, fraude, verspreiding of niet-toegelaten toegang of tegen elke andere vorm van verwerking of van onwettig gebruik.

Deze veiligheidsmaatregelen verzekeren een niveau van veiligheid aangepast aan het risico dat de verwerking met zich meebrengt. Om de gepaste veiligheidsmaatregelen te bepalen, houden de partijen rekening met de stand van de techniek, de kosten van inwerkingstelling en de aard, de draagwijdte, de context en de doeleinden van de verwerking alsmede de risico’s voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen.

Rotary doet haar best om alle redelijke inspanningen te leveren om te controleren dat hun systemen en verwerkingsmethodes beantwoorden aan de vereisten van constante vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en afscherming, rekening houdende met de staat van de techniek en de kosten van de operationalisering ervan.

8.4 Melding van een inbreuk

Krachtens de GDPR meldt Rotary aan de Gebruiker, elke schending van gegevens met persoonlijk karakter, zo spoedig mogelijk, en ten laatste 24 uur na daarvan kennis te hebben genomen. Deze melding gaat vergezeld van alle documentatie die nuttig is om de Gebruiker toe te laten, indien nodig, deze schending te betekenen aan de autoriteit van bescherming van de gegevens en/of de betrokken personen. Rotary moet aan de Gebruiker de volgende inlichtingen verstrekken: de aard van de gegevensschending, de categorieën en het benaderende aantal betrokken personen, de vermoedelijke gevolgen van de gegevensschending en de maatregelen genomen om de gegevensschending te herstellen en om er de eventuele negatieve gevolgen van te verzachten.

Op verzoek van de Gebruiker, betekent Rotary de schending van gegevens in naam en voor rekening van de Gebruiker aan de toezichthoudende autoriteit binnen de kortst mogelijke termijnen en, indien mogelijk, ten laatste 72 uur na de schending te hebben vastgesteld, tenzij de schending in kwestie niet vatbaar is om een risico mee te brengen voor de rechten en vrijheden van de fysische personen.

Op verzoek van de Gebruiker, betekent Rotary de gegevensschending in naam en voor rekening van de Gebruiker aan de betrokken personen, binnen de kortst mogelijke tijd, wanneer deze schending vatbaar is om een hoog risico mee te brengen voor de rechten en vrijheden van de fysische personen.

De beslissing over het al dan niet informeren van de autoriteit van gegevensbescherming en/of de betrokken personen, over een gegevensschending, komt toe aan de Gebruiker.

8.5 Verdere onderaanneming

Rotary dient zich te verzekeren dat elke onderaannemer dezelfde waarborgen biedt wat betreft de gepaste technische en organisatorische maatregelen, zodat de verwerking beantwoordt aan de vereisten van het Algemeen Reglement over de bescherming van gegevens, en onder meer aan artikel 32 van de GDPR.
 

9  Geval van overmacht

In geval van overmacht, is Rotary niet gehouden aan het eerbiedigen van haar verbintenissen tegenover andere partijen, inbegrepen de Gebruikers. Onder overmacht wordt begrepen elke situatie, onafhankelijk van de wil van Rotary, die de verdere uitvoering van haar verplichtingen in het geheel of ten dele onmogelijk maakt. Deze afwijking aan de uitvoering van de verplichtingen van Rotary is slechts geldig gedurende het geval van overmacht.
 

10  Toepasselijk recht en bevoegde rechtspraak

De huidige Algemene Voorwaarden worden beheerst uitsluitend door het Europees recht, België geldende als referentie. Elke betwisting die voortvloeit uit de contractuele of buitencontractuele verplichtingen van de huidige Algemene Voorwaarden, zal onderworpen worden aan de rechtbanken van het kanton van Zürich (Zwitserland).

 

Polaris TCBLx-NL-1.1.docx- January 2021